Cookiebeleid & privacy policy

 

POLITIEK INZAKE COOKIES

Huidige Politiek inzake cookies beschrijft de verschillende types "cookies" die kunnen gebruikt worden op de site www.paintball-brugge.be (hierna, de "Site") en de wijze waarop U deze cookies kunt beheren.

Paintball Brugge hanteert een politiek van strikte privacy en verbindt zich ertoe transparant te zijn over de technologieën gebruikt op de Site.

Indien informatie die werd ingewonnen met behulp van cookies persoonlijke gegevens bevat, zijn de beschikkingen van het privacy policy van toepassing en vervolledigen deze de Politiek inzake cookies.

WAT IS EEN COOKIE ?

Een "cookie" is een klein tekstbestand dat informatie bevat die door een internetsite bewaard worden op de computer van een gebruiker (hierna, de "Gebruiker"). De cookies geven de Site de mogelijkheid U te herkennen en belangrijke informatie op te slaan zodat het surfen op de Site voor U gemakkelijker wordt, de goede werking ervan verzekerd en/of meer efficiënt wordt, bijvoorbeeld door uw voorkeuren op te slaan.

WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT EN WAAROM ?

Paintball Brugge gebruikt om verschillende redenen meerdere soorten cookies.

o NOODZAKELIJKE COOKIES
Deze cookies zijn noodzakelijk om te surfen op de Site of strikt noodzakelijk om een welbepaalde dienst, gevraagd door de Gebruiker, te kunnen leveren.
Het uitschakelen van deze soort cookies kan leiden tot moeilijkheden bij het surfen en wordt dan ook ten zeerste afgeraden.

o VOORKEURCOOKIES
Deze cookies verzamelen informatie over uw wensen en voorkeuren en zorgen voor een aangenamer en gepersonaliseerd surfen. Deze cookies laten onder meer toe de gebruikte taal op te slaan zodat de Site persoonlijker wordt.

o ANALYTISCHE COOKIES
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik dat U maakt van de Site om zo de inhoud ervan te verbeteren, aan te passen aan de behoeften van de Gebruikers en het gebruiksgemak te verhogen. Zo tonen deze cookies bijvoorbeeld de vaakst bezochte webpagina’s of helpen moeilijkheden tijdens het surfen op te sporen.

HOE COOKIES BEHEREN ?

Hoe cookies verwijderen of uitschakelen ?
U kunt op elk ogenblik de cookies van de Site verwijderen, uitschakelen of aanvaarden door de instellingen van uw browser aan te passen.
Ga naar de webpagina van de provider van uw browser, via het help-scherm, om de te volgen stappen voor het verwijderen, uitschakelen of aanvaarden te kennen.
Voor meer informatie over het beheer van cookies, ga naar de webpagina : http://www.allaboutcookies.org/  .

Werkt de Site nog als ik cookies verwijder of uitschakel ?
U kunt de Site nog altijd bezoeken maar bepaalde interacties zullen niet normaal werken.

Andere vragen ?
Heb U nog andere vragen, contacteer dan Paintball Brugge per mail op volgend adres : info@paintball-brugge.be


Gegevensbescherming

1. ALGEMENE WAARSCHUWING
1.1.
Paintball Brugge respecteert de privacy van zijn gebruikers (hierna, de "Gebruikers")
1.2. Paintball Brugge verwerkt de persoonlijke gegevens die haar gegeven worden, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, en in het bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten.
1.3. De toegang tot de site www.paintball-brugge.be (hierna, de "Site") impliceert dat de internetgebruiker huidige privacy policy (hierna, het "Policy") en ook de algemene gebruiksvoorwaarden (hierna, de "AGV") volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.
1.4. De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de informatie hieronder en staat Paintball Brugge toe om de persoonlijke gegevens die hij aan de Site doorgegeven heeft in het kader van het aanbod (hierna, het "Aanbod") van Paintball Brugge te verwerken conform met wat hieronder wordt bepaald.
1.5. Mits mededeling aan de Gebruikers, kan Paintball Brugge de huidige Policy wijzigen en aanpassen, meer bepaald met betrekking tot elke nieuwe wetgeving en/of verordeningen die van toepassing kunnen zijn (zoals de aanvaarding van een nieuwe Europese verordening over de behandeling van persoonlijke gegevens Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens – van 14 april 2016 en in voege vanaf 25 mei 2018), de aanbevelingen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in België, de richtlijnen, aanbevelingen en goede praktijken van de Europese Commissie inzake de bescherming van gegevens en beslissingen van hoven en rechtbanken ter zake.
1.6. De Policy geldt voor alle pagina’s opgenomen op de Site en voor de registraties via deze Site. Ze is niet toepasselijk op de pagina’s gehost door derden waarnaar Paintball Brugge zou kunnen linken en waarvan de politiek met betrekking tot de privacy kan afwijken. Paintball Brugge kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevens die op deze sites of door derden verwerkt worden.
1.7. De mededeling van gegevens van persoonlijke aard is soms vereist om bepaalde delen van de Site te bereiken (bv. voor de reservering van een sessie). Zonder mededeling van deze gegevens kan Paintball Brugge de Gebruiker de toegang tot die bepaalde delen van de Site weigeren.

2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
2.1.
De toegang tot de Site is in principe mogelijk zonder gegevens uit de persoonlijke levenssfeer aan te leveren, zoals naam, voornaam, postadres, mailadres, enz. .
2.2. Nochtans kan binnen het kader van het Aanbod de Gebruiker gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens mede te delen. In dit geval is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens :
Paintball Brugge
Academiestraat 18
8000 Brugge
BE 0563 734 306
2.3. Elke vraag of verzoek over de verwerking van deze gegevens kan gericht worden aan volgend adres: info@paintball-brugge.be

3. VERZAMELDE GEGEVENS
3.1. GEGEVENS DOORGEGEVEN AAN PAINTBALL BRUGGE DOOR DE ACTIEVE TUSSENKOMST VAN DE GEBRUIKER

Door te surfen op de Site, door de formulieren op de Site in te vullen, via een mobile applicatie of via de sociale netwerken gelinkt aan Paintball Brugge, staat de Gebruiker aan Paintball Brugge toe om de gegevens die hij meedeelt op te nemen en te bewaren voor de doeleinden zoals vermeld in punt 4; deze gegevens omvatten met name:
- identificatiegegevens, zoals de naam, de voornaam, het mailadres & gsm nummer;
- de mededelingen uitgewisseld tussen de Gebruikers en Paintball Brugge;
- bijkomende gegevens gevraagd door Paintball Brugge aan de Gebruiker ter identificatie, of om te verhinderen dat de Gebruiker enige bepaling van het huidige Policy, de AGV of de toepasselijke wetgeving en reglementen zou schenden; en
- alle andere gegevens die vrijwillig door de Gebruiker aan Paintball Brugge worden doorgegeven met een welbepaald doel zoals beschreven in de huidige Policy, in de AGV, op de Site of op elke andere communicatiedrager gebruikt door Paintball Brugge.3.2. GEGEVENS DIE AUTOMATISCH AAN PAINTBALL BRUGGE DOORGEGEVEN WORDEN BIJ HET RAADPLEGEN VAN DE SITE.
3.2.1. « COOKIES »

Om het surfen op de Site te vergemakkelijken, en ook om het technisch beheer te optimaliseren, kan de Site gebruik maken van "cookies".
Een "cookie" is een klein bestand dat door een website op de computer of de smartphone van de Gebruiker bewaard wordt. Deze "cookie" kan terug opgehaald worden bij een later bezoek op de Site. De "cookie" kan enkel gelezen worden door de website die de cookie heeft geplaatst. De Site gebruikt "cookies" voor het goede beheer van de Site, meer bepaald om de voorkeuren van de Gebruiker te bewaren, of om informatie te bekomen over de geraadpleegde pagina’s en de datum en het uur van de raadpleging.
De meeste "cookies" werken enkel gedurende één sessie of bezoek. Het is ook mogelijk voor de Gebruiker om zijn browser zo te configureren dat hij verwittigd wordt als er een "cookie" aangemaakt wordt en om het opnemen ervan, individueel of niet, te verhinderen. Het deactiveren van cookies zou echter de toegang tot enkele delen van de Site kunnen verhinderen of bemoeilijken.
Mits voorafgaandelijke instemming van de Gebruiker, kan de Site ook het gebruik toelaten van cookies van derden, zoals onder meer deze hierna beschreven :
- Google analytics
De Site gebruikt ook Google analytics. Deze dienst aangeboden door Google analyseert de activiteit van de Site. Google verzamelt de gegevens inzake het internetverkeer en het aantal bezoekers. Dit hulpmiddel laat Paintball Brugge toe de prestaties van de Site inzake het surfgedrag te meten en gegevens over activiteit en andere data te verzamelen.
3.2.2. GEGEVENS BEWAARD OP GERAADPLEEGDE SERVERS.
Wanneer de Gebruiker de Site betreedt, slaan de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens op, zoals het domeintype waarmee de Gebruiker zich verbindt met het internet, het IP-adres van de Gebruiker (op het moment van de verbinding), de datum en het uur van het betreden van de Site en andere gegevens over het verkeer, lokalisatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie, de geraadpleegde pagina’s, het type browser dat gebruikt werd, het platform en/of het gebruikte exploitatiesysteem, de zoekmotor alsook de sleutelwoorden gebruikt om de Site te vinden, enz. .
Geen enkele nominatief gegeven dat toelaat om de Gebruiker te identificeren wordt echter verzameld via deze registraties. De gegevens worden enkel behouden met het doel statistieken te verzamelen en de Site te verbeteren.

4. DOELEINDEN VAN DE BEHANDELING
4.1. ALGEMENE DOELEINDEN

Zonder afbreuk te doen aan wat in punt 3.2 verduidelijkt werd betreffende de gegevens die automatisch overgemaakt worden, verzamelt, bewaart en gebruikt de Site persoonlijke gegevens van haar Gebruikers onder meer voor volgende doeleinden:
- om de contractuele relatie met de Gebruiker vast te leggen, te verwezenlijken en te regelen;
- om de persoonlijke gegevens van de Gebruikers op te nemen in één of meerdere automatische bestanden;
- om de inhoud van de Site te analyseren, aan te passen en te verbeteren;
- om interne statistische onderzoeken en marktstudies uit te voeren en om verscheidene statistische systemen en studies toe te passen;
- om fraude of andere analoge, onwettige praktijken op te sporen en/of te verhinderen;
- om het aanbieden en het gebruik van de Site te vergemakkelijken en het Aanbod voorgesteld door Paintball Brugge en de ervaring van de Gebruikers te verbeteren;
- om vragen naar informatie te kunnen beantwoorden;
- om hen informatie te leveren over ontwikkelingen en de werking van de Site; en
- voor alle andere doeleinden waarvoor de Gebruiker zijn expliciete goedkeuring aan Paintball Brugge zou gegeven hebben.

4.2. MEDEDELING AAN DERDEN
Paintball Brugge behandelt de persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie. Zij zal deze niet aan derden mededelen behalve in de gevallen bepaald in het huidige Policy, of onder de voorwaarden bepaald bij wet, meer bepaald als hiertoe bevoegde overheden dit vragen.

4.3. DIRECT MARKETING
De persoonlijke gegevens zullen niet gebruikt worden voor direct marketing doeleinden voor producten of diensten waarvoor de Gebruiker zich niet heeft ingeschreven, behalve in geval van voorafgaande, expliciete toestemming van de Gebruiker door het aankruisen van het hiervoor voorziene vak ("opt-in").
Indien de Gebruiker zijn akkoord voor het gebruik van deze gegevens voor direct marketing doeleinden heeft gegeven, behoudt deze het recht om zich op elk ogenblik te verzetten, gratis en bij eenvoudig verzoek, tegen zulk gebruik. De Gebruiker hoeft zich enkel uit te schrijven met behulp van de overeenstemmende link op elke newsletter of het hiertoe voorziene vak aan te vinken op de Site of op elke Gebruikersaccount of nog door zijn vraag klaar en duidelijk mede te delen aan volgend adres: info@paintball-brugge.be  . De Gebruiker staat in elk geval in voor de juistheid van de opgegeven gegevens en verbindt er zich formeel toe Paintball Brugge op de hoogte te brengen van elke wijziging van zijn gegevens.

5. VEILIGHEID
5.1
In dit opzicht zijn de aangestelde van Paintball Brugge die toegang hebben tot deze gegevens gehouden aan een strikte verplichting van confidentialiteit. Paintball Brugge kan echter in geen geval verantwoordelijk gehouden worden in geval van ontvreemding van deze gegevens, ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen, door een derde.
5.2 De Gebruikers verbinden er zich toe zich te onthouden van alle handelingen die strijdig zijn met huidige Policy, met de A.G.V. of, in het algemeen, met de wet. Inbreuken tegen de confidentialiteit, de integriteit en de beschikbaarheid van informaticasystemen en gegevens die opgeslagen, verwerkt of uitgewisseld worden door deze systemen, of poging tot het begaan van enige van deze overtredingen, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met een boete van zesentwintig euro tot tweehonderd duizend euro of met één van deze straffen alleen.

6. DUUR VAN DE BEWARING
Paintball Brugge zal de persoonlijke gegevens van de Gebruikers bewaren gedurende de tijd nodig voor het verwezenlijken van de vooropgestelde doeleinden (zie punt 4). Paintball Brugge mag tevens persoonlijke gegevens van de uitgeschreven Gebruikers verder behouden na de hierboven omschreven periode, met inbegrip van alle correspondentie of vragen van bijstand gericht aan Paintball Brugge, om te kunnen antwoorden op alle vragen of klachten die haar gericht zouden worden en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving

7. RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSONEN
7.1.
De Gebruiker kan op elk ogenblik vragen om toegang tot, rechtzetting van en, indien toepasselijk, weglating van alle persoonlijke gegevens op de database van Paintball Brugge, met uitzondering van de gegevens waartoe Paintball Brugge wettelijk verplicht is ze te behouden. Dit kan door middel van een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart of paspoort, te richten aan de verantwoordelijke van het beheer :
- op volgend mailadres: info@paintball-brugge.be

7.2. Paintball Brugge zal dan het nodige doen om aan dit verzoek binnen de kortst mogelijke termijn te voldoen.

8. NOTA INZAKE MINDERJARIGEN

Personen onder de 18 jaar en personen die niet beschikken over hun volledige rechtsbevoegdheid mogen hun persoonlijke gegevens niet mededelen aan Paintball Brugge

9. WETGEVING VAN TOEPASSING EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

9.1. Huidige Policy is onderworpen aan de Belgische wetgeving, in de mate dat dit in overeenstemming is met de regels van het internationaal privaatrecht.

9.2. Ingeval van betwistingen inzake de geldigheid, de toepassing, de interpretatie of de uitvoering van het Policy, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van West-Vlaanderen (België) bevoegd, in de mate dat dit in overeenstemming is met de regels van het internationaal privaatrecht.

9.3. De Gebruiker verbindt er zich toe, alvorens over te gaan tot enige stap tot gerechtelijke oplossing van een betwisting, te trachten dit in der minne op te lossen door rechtstreeks contact op te nemen met Paintball Brugge, in voortkomend geval via bemiddeling, vooraleer toevlucht te zoeken in arbitrage, geschillenregeling, of elke andere vorm van regeling van geschillen.